Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Kiểm Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực 3/2 (Kho số 8B)toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án

(28/11/2022)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực 3/2 (Kho số 8B) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Gói thầu số 7: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

93.636.313 đồng

93.636.313 đồng

Công ty TNHH Tài chính và kiểm toán Việt Nam

Trọn gói

30 ngày

Số: 124a/QĐ-CDTCL ngày 30/6/2022

 Các tin đã đưa ngày: