Tổng cục trưởng : Phạm Phan Dũng

Sinh ngày: 15/05/1957
Tỉnh/ Thành phố: Hưng Yên
Học hàm học vị: Tiến sỹ Kinh tế
Điện thoại: 0437625620
Email: phamphandung@dtqg.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục DTNN và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục DTNN và của ngành. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

Phó Tổng cục trưởng : Lê Xuân Minh

Sinh ngày: 05/08/1959
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ QLNN
Điện thoại: 0437625622
Email: lexuanminh@dtqg.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: khoa học và công nghệ bảo quản, quản lý hàng dự trữ và công nghệ thông tin.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản và Cục Công nghệ thông tin. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN.

Phó Tổng cục trưởng : Bùi Tuấn Minh

Sinh ngày: 14/09/1971
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Tiến sỹ kinh tế
Điện thoại: 0437625697
Email: buituanminh@dtqg.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tài vụ - quản trị và thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Thanh tra. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên.

Phó Tổng cục trưởng : Lê Văn Thời

Sinh ngày: 28/08/1960
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 0904141468
Email: levanthoi@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Chuyên mục