Tổng Cục trưởng : Đỗ Việt Đức

Sinh ngày: 06/10/1963
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Đại học Tài chính kế toán Hà Nội
Điện thoại: 02437625620
Email: dovietduc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành; chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức cán bộ. Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Tổng Cục trưởng : Phạm Vũ Anh

Sinh ngày: 26/04/1971
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 02437625622
Email: phamvuanh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ bảo quản; công nghệ thông tin, thống kê, kiểm định hàng dự trữ.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ.

Phó Tổng Cục trưởng : Nguyễn Thị Phố Giang

Sinh ngày: 08/04/1971
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0243 762 5632
Email: nguyenthiphogiang@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác kế hoạch dự trữ nhà nước của Tổng cục và của ngành Dự trữ Nhà nước, công tác Văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Kế hoạch, Văn phòng và Bản tin Dự trữ Nhà nước. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thái Bình, Nghệ Tĩnh, Đông Bắc, Hà Nam Ninh, Hải Hưng.

Phó Tổng Cục trưởng : La Văn Thịnh

Sinh ngày: 07/01/1966
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Tiến sỹ kinh tế
Điện thoại: 0903436333
Email:
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý hàng dự trữ; công tác pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Chính sách và Pháp chế. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Bắc Tây Nguyên,  Nam Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Cửu Long.


Chuyên mục