Tổng cục trưởng : Đỗ Việt Đức

Sinh ngày: 06/10/1963
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Đại học Tài chính kế toán Hà Nội
Điện thoại: 02437625620
Email: dovietduc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành; chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức cán bộ. Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Tổng cục trưởng : Bùi Thuý Ngọc

Sinh ngày: 22/01/1967
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.
Điện thoại: 02437625697
Email: buithuyngoc@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản nội ngành, công tác thanh tra, kiểm tra.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Bắc, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Nam Ninh, Hải Hưng.

Phó Tổng cục trưởng : Phạm Vũ Anh

Sinh ngày: 26/04/1971
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 02437625622
Email: phamvuanh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý hàng dự trữ, khoa học công nghệ bảo quản, công nghệ thông tin, thống kê, kiểm định hàng dự trữ.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Đà nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Đông Bắc.

Phó Tổng cục trưởng : Nguyễn Thị Phố Giang

Sinh ngày: 08/04/1971
Tỉnh/ Thành phố:
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0243 762 5632
Email: nguyenthiphogiang@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác kế hoạch dự trữ nhà nước của Tổng cục và của ngành Dự trữ Nhà nước, công tác Văn phòng, công tác chính sách và pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Kế hoạch, Vụ Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và Bản tin Dự trữ Nhà nước. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thái Bình, Nghệ Tĩnh, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Cửu Long.


Chuyên mục