Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin và an ninh mạng (24/05/2023)

Ngày 19/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1013/QĐ-BTC ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính.

Quy định mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ (23/03/2023)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (23/03/2023)

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

[ Xem Tiếp ]

Chính phủ ban hành Nghị định quy định danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia (01/06/2021)

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14.

[ Xem Tiếp ]

Đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước (06/05/2021)

Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định hoạt động của Ngành cho cán bộ, công chức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để hoạt động này diễn ra liên tục, thường xuyên, sinh động và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[ Xem Tiếp ]

Hướng dẫn quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (18/06/2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BTC).

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ (16/06/2020)

Ngày 02/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ, thay thế cho Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư nhằm đảm bảo việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

[ Xem Tiếp ]

Ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 5/2020 (12/06/2020)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 09 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới trong quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (21/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (18/05/2020)

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: