Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước (10/04/2020)

Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước. Cụ thể, dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong nội bộ của cơ quan, đơn vị phải được tổ chức, lưu trữ tạo thuận lợi cho việc chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc (09/03/2020)

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

[ Xem Tiếp ]

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (06/03/2020)

Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ quan tâm. Để hoạt động này được thực thi nghiêm minh, ngày 12/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

[ Xem Tiếp ]

Tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp nào? (06/03/2020)

Tinh giản biên chế được hiểu là đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biến chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như không sắp xếp công việc khác và giải quyết chế độ, chính sách cho họ.

[ Xem Tiếp ]

Quy định giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (02/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Quy Ðịnh mới về ngạch, tiêu chuẩn và xếp lương đối với công chức chuyên ngành Dự trữ quốc gia (26/11/2019)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

[ Xem Tiếp ]

Một số điểm mới của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia: (QCVN 06:2019/BTC) (26/11/2019)

Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2019/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (QCVN 06:2019/BTC) thay thế Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo (QCVN 06: 2011/BTC). Qua hơn 8 năm thực hiện QCVN 06: 2011/BTC cũng bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Vụ KHCNBQ xin giới thiệu một số điểm mới của QCVN 06:2019/BTC.

[ Xem Tiếp ]

Một số quy định mới về công tác thi đua khen thưởng (14/11/2019)

Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017.

[ Xem Tiếp ]

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (11/09/2019)

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (gọi tắt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018). Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nói chung và Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói riêng. Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: