Quy định công tác kiểm toán nội bộ (29/01/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ; trong đó quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán nội bộ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019 (15/01/2019)

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Dự trữ Quốc gia. (13/07/2018)

Tăng cường tuyên truyền, phố biển, giáo dục pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đó cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mỗi tổ chức, cá nhân trong ngành Dự trữ nhà nước.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[ Xem Tiếp ]

Chính sách mới: Thời gian học tập và thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (13/08/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

[ Xem Tiếp ]

Những quy định mới về đấu giá tài sản (21/06/2017)

Những quy định mới về đấu giá tài sản

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: