Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc

(09/03/2020)

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chỉ thị nêu rõ những bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế, bấp cập ở nhiều ngành, nhiều cấp, còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. 

Giải pháp này đề cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị: gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Thứ hai, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. 

Để thực hiện nội dung này, các đơn vị Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xây dựng Chính phủ điện tử; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung này nêu rõ các đơn vị có trách nhiệm đẩy mạnh việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, đề xuất giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và chế tài xử lý các hành vi đe dọa người tố cáo; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; xử lý nghiêm những CBCC, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng…

Thứ năm, về trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chỉ thị yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời, phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung nội dung đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu.

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Thực hiện Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-BTC ngày 24/6/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình;

Trên cơ sở Chỉ thị số 10/CT-TTg và Quyết định số 1072/QĐ-BTC, ngày 19/02/2020, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TCDT về Kế hoạch thực hiện tại Tổng cục DTNN với 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên. Trong đó, Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại kế hoạch, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình./.

 

                                             Vụ Chính sách và Pháp chế

 Các tin đã đưa ngày: