Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

(18/05/2020)

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Một số điểm mới của Thông tư

Thông tư quy định cụ thể hơn về cỡ chữ và kiểu chữ đối với 05 loại mẫu dấu đã được quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước: Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật; Dấu ký hiệu A, B, C; Dấu Giải mật; Dấu điều chỉnh độ mật; Dấu Tài liệu thu hồi; dấu chỉ người có tên mới được bóc bì.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung mẫu sổ đăng kí bí mật nhà nước đi, sổ đăng kí bí mật nhà nước đến so với quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Theo đó, đối với mẫu sổ đăng kí bí mật nhà nước đi, Thông tư bổ sung thêm cột số thứ tự vào cột đầu tiên. Còn đối với mẫu sổ đăng kí bí mật nhà nước đến, Thông tư bổ sung thêm cột số thứ tự vào cột đầu tiên và bỏ cột ký nhận. Do hiện nay, các cơ quan, tổ chức buộc phải lập sổ chuyển giao bí mật nhà nước, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung liên quan đến văn bản, tài liệu bí mật nhà nước và ký nhận của người trực tiếp nhận bí mật nhà nước thay vì theo quy định cũ, các cơ quan, tổ chức chỉ lập sổ chuyển giao văn bản mật đến riêng trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung thêm một số biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước đáng chú ý như: mẫu văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước, dấu thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật nhà nước; dấu sao, chụp bí mật nhà nước; sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước; văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước...(chi tiết các biểu mẫu tại văn bản đính kèm).

Việc quy định chi tiết và cụ thể các loại biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm tạo điều kiện cho những người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước quản lý văn bản, tài liệu chứa bí mật nhà nước chặt chẽ hơn, dễ dàng xác định độ mật của tài liệu, tránh tình trạng lúng túng, khắc phục sai sót trong quá trình sao chụp bí mật nhà nước và thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến bí mật nhà nước.

Tác động của Thông tư đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Tổng cục

Trên cơ sở các quy định mới tại Thông tư, ngày 20/3/2020, Tổng cục đã có công văn số 367/TCDT-CSPC về việc triển khai thực hiện quy định mới về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, Văn thư Tổng cục cần rà soát mẫu các con dấu hiện hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cỡ chữ và kiểu chữ quy định tại Thông tư, ngoài ra cần kịp thời bổ sung các mẫu dấu mới như dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật nhà nước; dấu sao, chụp bí mật nhà nước; sơ đồ vị trí dấu mật trên văn bản... Đồng thời, các đơn vị chuyên môn cần nghiên cứu và cập nhật những biểu mẫu mới phục vụ cho công tác có liên quan đến bí mật nhà nước đã nêu trên như mẫu văn bản xác định độ mật, sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước; văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mẫu thống kê bí mật nhà nước, sổ đăng kí bí mật nhà nước đi, đến, sổ chuyển giao bí mật nhà nước... bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước quy định cụ thể tại các biểu mẫu tại Thông tư này.

Trên đây là nội dung phổ biến Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục về việc triển khai thực hiện quy định mới về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 

Vụ Chính sách và Pháp chế

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: