Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin và an ninh mạng

(24/05/2023)

Ngày 19/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1013/QĐ-BTC ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính.

 

Trung tâm dịch vụ tài chính.


Theo quy chế kèm theo Quyết định số 1013, 5 nguyên tắc an toàn an ninh mạng tại Bộ Tài chính, bao gồm:

Thứ nhất, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, dữ liệu cá nhân; giao dịch điện tử và các quy định khác có liên quan. Trường hợp có văn bản quy định cập nhật, thay thế hoặc quy định khác tại văn bản quy phạm pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền cao hơn thì áp dụng quy định tại văn bản đó.

Thứ hai, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm bảo đảm an toàn an ninh mạng phù hợp với tổ chức bộ máy và phương thức làm việc của Bộ Tài chính.

Thứ ba, an toàn an ninh mạng phải gắn liền và hỗ trợ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, chuyển đổi số của Bộ Tài chính; hỗ trợ việc sử dụng thiết bị xử lý thông tin để xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính.

Thứ tư, ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn an ninh mạng.

Nguyên tắc cuối cùng là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong việc áp dụng các biện pháp an toàn an ninh mạng.

Quyết định số 1013 có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 201/QĐ-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính./.

 

Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: