Hướng dẫn quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(18/06/2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BTC).

Theo đó, Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ đối với một số nội dung như: đầu tư, mua sắm, đi thuê tài sản công; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công; trang cấp, giao, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Đặc biệt, Thông tư số 29/2020/TT-BTC có một số điểm hướng dẫn mới so với Thông tư số 07/2014/TT-BTC như:

- Quy định cụ thể đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm: cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; cá nhân.

- Hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền được hiểu là hành vi tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng (đối với trường hợp không phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) không có Quyết định về mua sắm tài sản công của cấp có thẩm quyền.

- Hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công được hiểu là hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà tại thời điểm ký Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc thực tế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không có Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của cấp có thẩm quyền.

Thông tư số 29/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2020 sẽ có tác động tích cực, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đầu tư, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công./.

 

Vương Quốc Nam, Vụ Tài vụ - Quản trịCác tin đã đưa ngày: