Đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Dự trữ Nhà nước

(06/05/2021)

Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định hoạt động của Ngành cho cán bộ, công chức, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để hoạt động này diễn ra liên tục, thường xuyên, sinh động và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài chính về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Tổng cục đã thường xuyên đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong hành động cho cán bộ, công chức về chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của Ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, chỉnh sửa, bổ sung có liên quan, tác động đến hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) đều kịp thời có bài đăng giới thiệu tóm lược nội dung và nêu các ảnh hưởng chính tới hoạt động DTQG. Điển hình, các văn bản quy phạm pháp luật đã được phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14); Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…

 

Tổng cục DTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định pháp luật

 về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành

 tại 22 điểm cầu (ngày 22/4/2021).

 

Cùng với đó, Tổng cục DTNN đã tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn triển khai đấu thầu qua mạng cho cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Thông qua các chương trình tập huấn, phổ biến pháp luật, cán bộ công chức, viên chức, người lao động được đào tạo, cập nhật thêm các nội dung mới từ một số văn bản quy phạm pháp luật; qua đó, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng cục còn áp dụng thình thức viết bài giới thiệu đăng trên Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục DTNN (http://gdsr.mof.gov.vn/Pages/Home.aspx); đăng tải trên Bản tin DTNN.

Ngoài các hình thức trên, các Cục DTNN khu vực đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; hướng dẫn tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục DTNN; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; lồng ghép trong các buổi họp giao ban, hoạt động chung của tổ chức chính trị và các đoàn thể như sinh hoạt của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, tủ sách pháp luật.

Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật cụ thể

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Tổng cục DTNN đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về DTQG (mới ban hành cuối năm 2020 và dự kiến ban hành trong năm 2021) đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với hướng dẫn thực hiện các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi pháp luật nói chung và thực thi pháp luật về DTQG nói riêng.

Cùng với đó, Tổng cục thực hiện nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phù hợp với từng nội dung. Với các văn bản quy phạm pháp luật về DTQG do Tổng cục trực tiếp soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành sẽ áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến, xin ý kiến dự thảo trong quá trình xây dựng văn bản; đồng thời, hướng dẫn thực hiện văn bản sau khi văn bản được cấp có thẩm quyền ban hành.

Về cơ chế, chính sách quản lý nội ngành của Tổng cục ban hành trong năm 2021; các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì xây dựng, có tác động, ảnh hưởng tới hoạt động DTQG, Tổng cục tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức viết bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục. Riêng quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng, Tổng cục tổ chức hội nghị tập huấn để cán bộ, công chức trong Ngành nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định…

Bên cạnh đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong gương mẫu. Qua đó, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao trong thực tiễn hiện nay.

 

Vũ QuangCác tin đã đưa ngày: