Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp, bốc vác xuất bán 400 tấn thóc nhập kho năm 2020 và xuất bán 1.660 tấn gạo nhập kho năm 2021

(28/11/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: Thôn 10 – xã Hương Lạc – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204 3881210;    

- Fax: 0204 3881210

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa

chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp, bốc vác xuất bán 400 tấn thóc nhập kho năm 2020 và xuất bán 1.660 tấn gạo nhập kho năm 2021

148.580.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 11/2022

trên website: http://mua samcong. mpi.gov.vn

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: