Chi cục DTNN Nam Thanh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2022

(28/11/2022)

 

Tên bên mời thầu:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

- Địa chỉ: Thị trấn Nam Sách – Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203754404  

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2022 tại Chi cục dự trữ Nhà nước Nam Thanh;

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2022 tại Chi cục dự trữ Nhà nước Nam Thanh

3. Số thông báo mời thầu:  ngày 21/11/2022;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lao động trong cộng đồng dân cư

5. Giá gói thầu: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng);

6. Giá trúng thầu: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng);

7. Nhà thầu trúng thầu: Tổ bốc xếp của ông Bùi Minh Sang

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2022.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 48/QĐ-CCDTNAT ngày 28/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho năm 2021 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2022 tại Chi cục dự trữ Nhà nước Nam Thanh.

 Các tin đã đưa ngày: