Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

(10/06/2024)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU MUA GẠO NHẬP KHO DTQG NĂM 2024

TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG

 

Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

Điện thoại: 02703.910.867 –  Fax:02703.910.865;

Mã số thuế: 0100.787.888-021.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/06/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Chủ đầu tư, Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long), Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, Thời gian thực hiện gói thầu, cụ thể như sau:

 

STT

 

 

Chủ đầu tư

Tên gói thầu

Số lượng gạo

(tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN, tỉnh)

 

Giá gói thầu (đồng)

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện gói thầu

1

 

 

 

 

 

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Gói thầu số 01: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

700

Chi Cục DTNN Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

 

10.500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

700

 

Chi Cục DTNN Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 10.500.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

700

 

 

Chi Cục DTNN Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 10.500.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

700

 

 

Chi Cục DTNN Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

 

 

10.500.000.000

 

Tổng cộng

(04 gói thầu)

2.800

 

42.000.000.000

 

 

 

 

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ; Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

 

3. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 6/2024

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

 Các tin đã đưa ngày: