Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

(29/09/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Bốc xếp xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Bốc xếp xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

211.150.000

169.950.000

CÔNG TY TNHH HR PARTNER VIETNAM

Quyết định phê duyệt số 34/QĐ-CCDTVP ngày 28/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: