Chi cục DTNN Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp xuất 2.325 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

(29/09/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124

2. Tên gói thầu: Bốc xếp xuất 2.325 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Bốc xếp xuất 2.325 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

181.350.000

153.450.000

Công ty TNHH HR PARTNER Việt Nam

Quyết định phê duyệt số 29/QĐ-CCDTVT ngày 28/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng trọn gói

 Kẻ từ khi Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: