Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình, Tư vấn giám sát xây dựng và Bảo hiểm xây dựng Sửa chữa hạ tầng xung quanh kho dự trữ lương thực

(27/09/2022)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Sửa chữa hạ tầng xung quanh kho dự trữ lương thực 8B (san nền, đường bê tông) Kho dự trữ 3/2

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

2.058.675.744 đồng

2.056.950.000 đồng

Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Trí Anh.

Trọn gói

90 ngày

Số: 184/QĐ-CDTCL ngày 20/9/2022

2

 

Sửa chữa hạ tầng xung quanh kho dự trữ lương thực 8B (san nền, đường bê tông) Kho dự trữ 3/2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn

52.852.000 đồng

52.852.000 đồng

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thông Thái.

Trọn gói

90 ngày

Số: 203/QĐ-CDTCL ngày 26/9/2022

3

 

Sửa chữa hạ tầng xung quanh kho dự trữ lương thực 8B (san nền, đường bê tông) Kho dự trữ 3/2

Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn

3.088.000 đồng

3.088.000 đồng

Công ty Bảo Việt Vĩnh Long

Trọn gói

90 ngày+12 tháng bảo hành công trình

Số: 204/QĐ-CDTCL ngày 26/9/2022

 Các tin đã đưa ngày: