Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch bốc vác 320 tấn thóc tẻ từ phương tiện vận chuyển, sang bao, đóng bao, qua cân xếp vào trong kho thành lô

(23/09/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881 210

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch bốc vác 320 tấn thóc tẻ từ phương tiện vận chuyển, sang bao, đóng bao, qua cân xếp vào trong kho thành lô

Tham gia thực hiện của cộng đồng

41.280.000 (Bốn mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

41.280.000 (Bốn mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

Dương Minh Quốc

Quyết định số 23/QĐ-CCDTLG

ngày    22/9/2022 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Lạng Giang

Theo đơn giá cố định

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 20/10/2022

 Các tin đã đưa ngày: