Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục

(24/11/2021)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục DTNN Quảng Ninh.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

            

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục DTNN Quảng Ninh

82.160.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn)

 

29/11/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

 

 Các tin đã đưa ngày: