Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Vận chuyển xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 – 2022

(19/11/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương – Phường 1 – TP. Vĩnh Long.

- Điện thoại/fax/email: Điện thoại: (02703) 910.867; Fax: (02703) 910.865.

2. Tên gói thầu:“ Vận chuyển xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I

năm học 2021 – 2022”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định; không bao gồm chi phí bốc xếp gạo, áp tải, giao nhận)

Giá trúng thầu

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định ; không bao gồm chi phí bốc xếp gạo, áp tải, giao nhận)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 – 2022

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

137.413.828 đồng

137.413.828 đồng

Doanh nghiệp tư nhân Thu Huyền

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

245/QĐ-CDTCL ngày 19/11/2021


 


Các tin đã đưa ngày: