Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(17/05/2024)

THÔNG BÁO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia;

Căn cứ quyết định số 345/QĐ-CDTHNN ngày 30/12/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2024 (Lần thứ nhất);

Căn cứ quyết định số 69/QĐ-CDTHNN ngày 29/3/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG về lương thực năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CCDTYM ngày 23/4/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt dự toán chi phí Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-CCDTYM ngày 23/4/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CCDTYM ngày 24/4/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-CCDTYM ngày 10/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024;

Căn cứ kết quả đối chiếu tài liệu ngày 14/5/2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu Chi cục Dự trữ nhà nước Yên Mô;

Căn cứ Quyết định số   /QĐ-CCDTYM ngày 16/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024, với các nội dung sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2400096643 - 00 thời điểm đăng tải ngày 24/4/2024

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

- Giá gói thầu: 24.750.000 đồng.

Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Kinh phí bảo quản hàng DTQG) - thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2024.

- Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Điểm kho Bình Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Thuận Phong

Mã số thuế: 2700931713

Địa chỉ: Đường 10, xóm 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

- Giá dự thầu: 21.999.989 đồng

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín đồng).

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có): 21.999.989 đồng

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín đồng./.)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định./.)

- Giá trúng thầu: 21.999.989 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín đồng./.)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

1. Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và giải pháp hệ thống MAQR.VN

- Địa chỉ: Số 6k25, ngõ 63 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

* Lý do không được lựa chọn: Có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

2. Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát

- Địa chỉ: Số nhà 10/166 đường Thành Thái, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa , Thanh Hóa.

*Lý do không được lựa chọn: Có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công phục vụ công tác bảo quản lần đầu 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 đến tất cả các nhà thầu tham dự gói thầu trên trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được biết và trân trọng kính mời đại diện hợp pháp của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Thuận Phong tới văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô (địa chỉ: Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) trong giờ làm việc để hoàn thiện, ký kết hợp đồng, kịp thời triển khai thực hiện công việc đúng như kế hoạch trong thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng ngày 16/5/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô.

Rất mong được sự hợp tác của quý Công ty./.

 Các tin đã đưa ngày: