Chi cục DTNN Tháp Mười thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dán túi màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2024

(17/05/2024)

 

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Địa chỉ: Đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 02773. 822 499                 -        Fax: 02773. 956 250.

2. Tên gói thầu: Thuê mướn nhân công dán túi màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 13/QĐ-CCDTTM ngày 15/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê mướn nhân công dán túi màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Người ký quyết định: Ông Lê Minh Tới    - Chức vụ: Chi cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

5. Tổng dự toán: 55.900.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Số

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồn thuế GTGT, hoá đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn

nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê mướn nhân công dán túi màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

55.900.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng)

Ngân sách Nhà nước giao năm 2024 (Khoản 331, nguồn 12)

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước (Điều 24; Khoản 4 Điều 39 Luật Đấu thầu)

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ (Mục I Chương II; Mục I Chương VII Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024)

 

15

ngày

Tháng 5/2024

 

Hợp đồng trọn gói (theo đơn giá cố định)

Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 31/8/2024

 


 

 Các tin đã đưa ngày: