Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/04/2024)

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

 - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 - Điện thoại: 02703.910.871                 - Fax: 02703.910.865.

2. Tên gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định Số 77/QĐ-CDTCL ngày 19/4/2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Tổng mức đầu tư: 267.687.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian  thực hiện hợp đồng

Tuỳ chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Mua sắm màng PVC phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

Mua sắm 5.880 m2 màng PVC. Trong đó giao đến Chi cục DTNN Vĩnh Long: 840 m2; Chi cục DTNN Tháp Mười: 5.040 m2

267.687.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Ngân sách Nhà nước

năm 2024

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

20 ngày

Tháng 4 năm 2024

Hợp đồng trọn gói

 

Tối đa 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Không

Không áp dụng

 


 

 Các tin đã đưa ngày: