Chi phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho thực hiện thế nào?

(04/04/2024)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

 

Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy định rõ định mức chi phí nhập,

xuất xuồng DT1 là 1.958.498 đồng/chiếc.lần.

 

Theo đó, định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý thực hiện chi cho các nội dung chi có liên quan đến công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo Danh mục nội dung định mức quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BTC ngày 22/3/2024 của Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Cụ thể, chi phí nhập, xuất lương thực và mối ăn thực hiện như sau: Định mức chi phí nhập kho gạo là 246.816 đồng/tấn.lần; chi phí xuất kho gạo là 234.400 đồng/tấn.lần; Chi phí nhập kho thóc đổ rời là 261.271 đồng/tấn.lần; Chi phí xuất kho thóc đổ rời là 241.536 đồng/tấn.lần; Chi phí nhập kho thóc đóng bao là 443.721 đồng/tấn.lần; Chi phí xuất kho thóc đóng bao là 234.286 đồng/tấn.lần; Chi phí nhập muối ăn là 251.563 đồng/tấn.lần; Chi phí xuất muối ăn là 278.014 đồng/tấn.lần.

Đối với chi phí nhập, xuất vật tư, thiết bị, Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy định rõ các định mức chi phí nhập xuất đối với từng mặt hàng, cụ thể như sau: Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT1 là 1.958.498 đồng/chiếc.lần; Chi phí nhập, xuất xuồng DT2 là 3.272.661 đồng/bộ.lần; Chi phí nhập, xuất xuồng DT3 là 3.671.731 đồng/bộ.lần; Chi phí nhập, xuất xuồng DT4 là 4.078.457 đồng/bộ.lần.

Chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2 là 304.008 đồng/bộ.lần; Chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 là 367.228 đồng/bộ.lần; Chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60m2 là 569.120 đồng/bộ.lần...

Thông tư số 20/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024 và thay thế Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

 

Nguồn: Hà Anh - Tạp chí Tài chính điện tửCác tin đã đưa ngày: