Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo Bác

(01/04/2024)

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, Đảng bộ Cục tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo Bác theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW .

 

Đại diện Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhận bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan

TP. Hải Phòng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

 

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng. Hiện tại, Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 101 đảng viên.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đàng viên hàng năm, thời gian qua, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã quyết liệt chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023”.

Theo đó, Đảng uỷ Cục đề nghị các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Nội dung học tập, quán triệt phải ghi đầy đủ vào Sổ sinh hoạt chi bộ để Đảng ủy Cục tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hàng năm. Qua kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cục cho thấy, 100% cán bộ, đảng viên đã được quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với đó, Đảng bộ Cục đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 100% cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ TP. Hải Phòng”.

Đặc biệt, việc quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã giúp các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, tạo chuyển biến trong học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, những năm qua, Đảng ủy Cục thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Do đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là các đồng chí đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn gương mẫu, nêu gương, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có thể khẳng định, hai năm qua, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm.

Nhờ làm tốt công tác này, ý thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát huy kết quả đạt được, cũng như để thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục tuyền truyền sâu rộng, thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW bằng các nội dung, hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tự giác học tập và làm theo Bác tại các đơn vị.

Đảng bộ Cục sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm để khen thưởng kịp thời cá nhân, tổ chức đảng có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Đảng bộ Cục cũng tăng cường thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó không ngừng nâng cao công tác phê bình và tự phê bình.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác để có cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên theo quy định.

 

 

Theo Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tửCác tin đã đưa ngày: