Chi cục DTNN Tứ Lộc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho năm 2022 xuất năm 2023

(23/03/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc

- Địa chỉ: Xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203.716437 Fax: 3.716.437 E-mail: huyentamccdtkt@gmail.com

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho năm 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 23/QĐ-CCDTTL ngày 23/3/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho năm 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

4. Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho năm 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc

144.800.000, đ

(Một trăm bốn bốn triệu, tám trăm nghìn đồng)

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành kế hoạch xuất hàng

 Các tin đã đưa ngày: