Chi cục DTNN Nam Thanh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp và may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023

(23/03/2023)

 

  1. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

- Địa chỉ: Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0220.3754404    Fax: 0220.3754404 E-mail: .....................

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 10/QĐ-CCDTNAT ngày 23/3/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023 Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh.

4. Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

216.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ khi Hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành kế hoạch xuất.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: