Chi cục DTNN Tứ Lộc thông báo mời chào hàng Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho 2022 xuất năm 2023

(23/03/2023)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc

Địa chỉ: Thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.437; Fax: 3.716.437;

Email: huyentamccdtkt@gmail.com

Mã số thuế: 0100787888-027

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 144.800.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng)

* Giá gói thầu trên đã bao gồm: thuế (VAT) và các chi phí khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

+ Số lượng: 800 tấn

+ Địa điểm thực hiện: Kho dự trữ Quán Phấn số lượng 800 tấn gạo (địa chỉ: thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành kế hoạch xuất hàng.

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 800 tấn gạo nhập kho 2022 xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tứ Lộc.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: Từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến trước 10 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023

7. Địa điểm phát hành E-HSMT tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Phát hành E-HSMT miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023

10. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể từ 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: