Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 832,395 tấn gạo DTQG cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023

(23/03/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

      - Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

     - Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu [nội dung sẽ đăng tải]:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển  832,395 tấn gạo DTQG cho tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023

298.820.634

Nguồn hoạt động DTQG năm 2023

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Quyết định 17/2019 /QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tương Chính phủ  và  Thông tư 51/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tháng 03/2023

Hợp đồng trọn gói

14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành trước ngày 10/4/2023

 Các tin đã đưa ngày: