Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Cải tạo, sửa chữa điểm kho Cầu Vòi

(19/05/2022)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Đề nghị Cơ quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên dự án

(Công trình)

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (số KHLCNT)

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, sửa chữa điểm kho Cầu Vòi – Chi cục DTNN Nam Ninh - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn

43,550

43,550

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng

Trọn gói

40 ngày

Quyết định số   ......../QĐ-CDTHNN ngày ....../5/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: