Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020

(10/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

       - Địa chỉ: 05 Trưng Nữ vương – P1 – TP. Vĩnh Long.

- Điện thoại: (02703) 910.867 - Fax: (02703) 910.865.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 157/QĐ-CDTCL ngày 10/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Tổng mức đầu tư: 28.305.075 đồng.(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, ba trăm lẻ năm nghìn, không trăm bảy mươi lăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020

28.305.075 đồng

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2019

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 Các tin đã đưa ngày: