Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

(21/08/2019)

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

2. Giá gói thầu: 61.878.143 đồng ( Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn một trăm bốn mươi ba đồng chẵn). 

3. Giá trúng thầu: 45.716.589 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu bảy trăm mười sáu ngàn năm trăm tám mươi chín đồng chẵn)

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tín Nghĩa       

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết  ngày 24/8/2019.

7. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 121/QĐ-CDTNTN ngày 18/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.Các tin đã đưa ngày: