Chi cục DTNN Kon Tum thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

(19/08/2019)

  1. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum.

      - Địa chỉ: 367 Urê, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

       - Điện thoại: 0260.3862. 603

     2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 23/QĐ-CCKT ngày 16/8/2019 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp công nhân bốc xếp xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020.

     B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

 

Tên  gói

thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

 

 

77.063.992đ

( Bảy mươi bảy triệu không trăm sáu mươi ba ngàn chín trăm chín mươi hai đồng chẵn)

 

Ngân sách nhà nước năm 2019

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Từ ngày  16/8/2019 đến ngày 26/8/2019

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: