Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ thẩm định giá các chi phí có liên quan đến xuất gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên

(08/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá các chi phí có liên quan đến xuất gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu tạm tính

Giá trúng thầu tạm tính

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

  Cung cấp dịch vụ thẩm định giá các chi phí có liên quan đến xuất gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên.

 

 Chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn)

29.250.000 đồng

29.150.000 đồng

Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng

Quyết định số       178/QĐ-CDTĐB ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/5/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: