Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nhà Văn phòng năm 2019

(06/05/2019)

 

A. Thông tin chung.

1. Tên đơn vị đăng ký đăng thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

                     - Địa chỉ:  Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội

                     - Điện thoại:  024 33 734 126         Di động: 0912 309 234

2. Địa điểm sửa chữa: Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức; địa chỉ: Xã Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 05/QĐ-CCDTMĐ ngày 02/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Mỹ Đức, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa nhà Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức”.

       B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tên gói thầu

Giá gói thầu                (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Sửa chữa nhà Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

24.915.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 16/5/2019

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 10/6/2019

 Các tin đã đưa ngày: