Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ........../2015/TT-BTC:

(18/12/2015)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN&PTNT quản lý

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số:....... /2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

         

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN&PTNT quản lý

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị tại công văn số 8730/BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc gia hạn Thông tư quy định định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia,

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN&PTNT quản lý.

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều 3: Sử dụng và điều chỉnh định mức phí

1. Các định mức phí nhập, xuất và bảo quản quy định tại Điều 1 Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia từ năm 2013 đến hết năm 2016.

2. Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này và Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định”.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“Điều 3: Sử dụng và điều chỉnh định mức phí

1. Các định mức phí nhập, xuất và bảo quản quy định tại Điều 1 Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia từ năm 2013 đến hết năm 2016.

2. Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này và Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định”.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng    năm 2015.

2. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN&PTNT quản lý.

3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

  Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;           

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.                   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội;

 


Tài liệu đính kèm:


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank