Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo về mẫu HSMT cung cấp gạo DTQG

(17/11/2015)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

-----------------

Số: 1523/TCDT-QLHDT

V/v lấy ý kiến tham gia về

mẫu HSMT  cung cấp gạo DTQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

 

Kính gửi: Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

 

Để thống nhất công tác tổ chức đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng dự thảo HSMT và hệ thống các mẫu biểu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia để làm tài liệu tham khảo cho các Cục Dự trữ nhà nước khu vực thực hiện từ năm 2016.

Toàn văn dự thảo mẫu HSMT và các mẫu biểu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đề nghị các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nghiên cứu dự thảo HSMT và hệ thống các mẫu biểu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia để có ý kiến tham gia chi tiết tại từng nội dung và gửi văn bản tham gia ý kiến về Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Vụ Quản lý hàng dự trữ) trước ngày 27/11/2015 để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Tổng Cục;

- Các Vụ: KH, TVQT, KH&CNBQ,

CSPC, TTr;

- Cục CNTT (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT,  Vụ QLHDT.

 

 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HÀNG DỰ TRỮ

 

(Đã ký)

 

Dương Đức Minh

 

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về: Vụ Quản lý hàng dự trữ - Tổng cục Dự trữ Nhà nước trước ngày 27/11/2015


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank