Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định số........../QĐ-BTC: Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

(14/10/2015)

 

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số:            /QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với máy bơm

nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

 Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn cơ sở đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là TCCS 03: 2015/BTC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc nhập máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  • Như Điều 2;
  • Lưu: VT, TCDT.

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

      Nguyễn Hữu Chí

 

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội;

Email: doanquanghung@gdsr.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 04.376.256.31;

 


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank