Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ........../2015/TT-BTC: Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

(02/12/2015)

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số:         /2015/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

 

  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

                                                              

THÔNG TƯ

Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo

để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

----------------------------------

 

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng: Định mức này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia.

Điều 2. Nội dung định mức

1. Chất lượng gạo thành phẩm sau khi gia công xay xát thóc dự trữ quốc gia là gạo 20 % tấm và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật.

2. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm đã bao gồm các chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát và bao bì, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát.

3. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm có tỷ lệ như sau:

a. Tỷ lệ thu hồi tại Nam Bộ:

- Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là 66,5 %;

- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng là 65,0 %.

b. Tỷ lệ thu hồi tại các địa phương còn lại:

- Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là: 66,5 %;

- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến nhỏ hơn 24 tháng là: 64,0 %;

- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 24 tháng đến 30 tháng là: 62,5 %.

Điều 3. Áp dụng định mức

 Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia quy định tại Điều 2 Thông tư này được áp dụng làm căn cứ để xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm đạt tiêu chuẩn theo quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật để thực hiện xuất cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2015.

 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

  Nơi nhận:    

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;           

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.                   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về: Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội;

Email: anhnv@gdsr.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 0437625638

 


Tài liệu đính kèm:


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank