Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019

(17/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669.  Fax: 0258.3889239.

- E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Mức phí tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 208/QĐ-CDTNTB ngày 16/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 21.664.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

 

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

S

T

T

Tên

gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia

21.664.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 9/2019

Theo đơn giá điều chỉnh.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: