Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lựa chọn đơn vị vận chuyển Lựa chọn đơn vị vận chuyển 429,990 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1, học kỳ I năm học 2019-2020

(17/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3813082.

2. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển Lựa chọn đơn vị vận chuyển 429,990 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1, học kỳ I năm học 2019-2020.

5. Giá gói thầu: 173.383.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn đồng) theo quyết định số 320/QĐ-CDTĐN ngày 16/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 429,990 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam

 đợt 1 học kỳ I năm

học 2019-2020

173.383.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn đồng)

Nguồn NSNN giao năm 2019

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Theo điều 4, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tối đa 10 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

20 kể từ ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

s- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.”

 Các tin đã đưa ngày: