Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 440 tấn thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

(17/09/2019)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: Thôn 10 – xã Hương Lạc – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881210

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 440 tấn thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

 

 

Số: 121/TB-CCDTLG ngày 13/09/2019

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

32.560.000đ

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

32.560.000đ

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Tổ bốc xếp Thành phố Bắc Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2019

Số: 26/QĐ-CCDTLG ngày 17/9/2019

 Các tin đã đưa ngày: