Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra trong hoạt động dự trữ quốc gia

(24/11/2023)

Qua công tác tự kiểm tra hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) cho thấy, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chấp hành đầy đủ quy trình mua, nhập và bảo quản lương thực, vật tư thiết bị DTQG năm 2023 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN.

 

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc

đã chấp hành đầy đủ quy trình mua, nhập lương thực DTQG năm 2023.

 

Công bố công khai nội dung kiểm tra cho các đơn vị

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-CDTĐB ngày 26/9/2023 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc về việc kiểm tra hoạt động DTQG 9 tháng đầu năm 2023, từ ngày 9/10-13/10, Đoàn kiểm tra của Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức kiểm tra tại các chi cục DTNN thuộc Cục gồm: Vĩnh Tiên, Kiến An, Thủy Nguyên, Hải An và Quảng Ninh.

Nội dung kiểm tra của Đoàn gồm: Kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chi cục DTNN liên quan đến mua, bán, nhập, xuất bán, xuất hỗ trợ, viện trợ hàng DTQG.

Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, số lượng hàng DTQG; kiểm tra việc ghi chép sổ sách, hợp đồng kinh tế, chứng từ, hóa đơn, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc nhập, xuất hàng DTQG theo kế hoạch; kiểm tra hồ sơ các lô kho, ngăn kho sau khi hoàn thiện lô hàng, kiểm tra việc thực hiện quy trình bảo quản.

Bên cạnh các nội dung trên, Đoàn đã kiểm tra việc lập chứng từ, hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán ngân sách. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng phí nhập, xuất, mua, bán hàng DTQG. Kiểm tra các trang thiết bị, phương án phòng, chống lụt bão; phương án phòng, chống cháy nổ và việc tổ chức phòng, chống lụt bão, phòng, chống cháy nổ.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO - 9001: 2015; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chấp hành đầy đủ quy trình mua, nhập lương thực, vật tư DTQG

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành đầy đủ quy trình mua, nhập lương thực DTQG năm 2023 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN và Cục DTNN khu vực Đông Bắc.

Về lập và chấp hành dự toán, các đơn vị đã thực hiện lập dự toán, chấp hành dự toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN; thực hiện thanh toán và quyết toán đúng nguồn, đúng mục lục ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính; thực hiện việc lập báo cáo nghiệp vụ DTQG đúng biểu mẫu và thời gian quy đinh.

Thực hiện hạch toán kế toán theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 25/11/2018 của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, các đơn vị đã quản lý, sử dụng vốn được giao đúng mục đích, thanh toán kịp thời cho khách hàng; thực hiện định mức phí nhập, xuất, bảo quản, xuất hỗ trợ, viện trợ theo Quyết định số 07/QĐ-CDTĐB và Quyết định số 08/QĐ-CDTĐB ngày 14/01/2020 của Cục DTNN khu vực Đông Bắc quy định về mức chi cho nhóm các nội dung chi đối với chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG.

Ngoài các nội dung trên, qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ và an ninh bảo vệ được duy trì thường xuyên, đáp ứng kịp thời khi có các tình huống bất ngờ xảy ra.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO - 9001: 2015 áp dụng tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc được duy trì thường xuyên, liên tục, phát huy hiệu quả tốt trong quản lý và triển khai nhiệm vụ chuyên môn...

Thông qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, từ đó kiến nghị, yêu cầu các đơn vị thuộc Cục kịp thời chấn chỉnh, hoàn thiện những thiếu sót trong bảo quản hàng DTQG; tiến hành thanh, quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO - 9001: 2015 áp dụng tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc và công tác bảo vệ bí mật nhà nước...

Có thể khẳng định, qua kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chấp hành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Nhờ đó, đơn vị đã duy trì, thực hiện hiệu quả hoạt động DTQG trên địa bàn quản lý về công tác nhập, xuất, bảo quản các mặt hàng DTQG, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

Nguồn: Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tử