Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa mái tôn, nâng cấp hệ thống cửa của Nhà kho A1, K2 Kho Dự trữ Vĩnh Long

(21/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910869 - Fax: 02703.910865

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu1

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

Cải tạo, sửa chữa mái tôn, nâng cấp hệ thống cửa của

Nhà kho A1, K2 Kho Dự trữ Vĩnh Long

Gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 

Chỉ định thầu rút gọn 

 66.955.574 đồng

66.955.000 đồng 

Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hoàng Kiến Quốc.

Hợp đồng trọn gói 

10 ngày 

 Số 227/QĐ-CDTCL, ngày 12/12/2017 Cục trưởng đã ký

2

Cải tạo, sửa chữa mái tôn, nâng cấp hệ thống cửa của

Nhà kho A1, K2 Kho Dự trữ Vĩnh Long

Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.550.292 đồng

4.550.292 đồng

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

Số 231/QĐ-CDTCL, ngày 12/12/2017 Cục trưởng đã ký

 Các tin đã đưa ngày: