Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2A Tư vấn giám sát

(20/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910869 - Fax: 02703.910865

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu1

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 Cải tạo, sửa chữa Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long (Phần phát sinh)

Gói thầu số 2A Tư vấn giám sát (Phần phát sinh) 

 

Chỉ định thầu 

 28.651.000 đồng

28.651.000 đồng 

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Tùng Dương

Hợp đồng trọn gói 

10 ngày 

 Số 237/QĐ-CDTCL, ngày 20/12/2017 Cục trưởng đã ký

 Các tin đã đưa ngày: