Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - kho Dự trữ 3/2 Cao Lãnh - Đồng Tháp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

(21/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910869 - Fax: 02703.910865

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu1

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - kho Dự trữ 3/2 Cao Lãnh - Đồng Tháp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Gói thầu số 3 thi công phòng chống mối 

 

Chỉ định thầu 

 100.639.580 đồng

100.639.580 đồng

Công ty cổ phần truyền thông và nội dung số Toàn Cầu

Hợp đồng trọn gói 

10 ngày 

 Số 238/QĐ-CDTCL, ngày 20/12/2017 Cục trưởng đã ký

 Các tin đã đưa ngày: