Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket 400 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa

(13/11/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ: Số 622 Lê Thánh Tông – Hải An – Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3765761

- Fax:                                                                 Email:

2. Tên gói thầu: lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket 400 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên các phần thầu của gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá của gói thầu (đồng)(1)

Giá trúng thầu (đồng)(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket 400 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa

Chỉ định thầu rút gọn

140.000.000 đồng

140.000.000 đồng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Khang  

Quyết định số: 36/QĐ-CCDTHA ngày 13/11/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết  ngày 30/11đầu tư xây dựng Vĩnh Khang /2017

 Các tin đã đưa ngày: