Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo:

(29/11/2012)

Thông tư số: ........./2012/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về:

Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản;
Email: nguyenmaudien@dtqg.gov.vn;
Phone: 0437625638

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

----------

Số:          /2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------

  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2012

                                                                          

THÔNG TƯ

Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau 

dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

-----------------------------------------------

 

          Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

          Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004;

          Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

          Căn cứ Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

          Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2449/BNN-KH ngày 25/8/2011 về việc thẩm định hồ sơ ban hành định mức nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các định mức phí nhập, bảo quản và xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia được bảo quản tại các kho Dự trữ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, cụ thể:

  1. Định mức phí nhập tại cửa kho: 257.717 đồng/tấn/lần.
  2. Định mức phí bảo quản lưu kho:11.723.535 đồng/tấn/năm.
  3. Định mức phí xuất tại cửa kho: 214.082 đồng/tấn/lần.

Điều 2. Nội dung định mức

Trên cơ sở nội dung công việc được quy định tại quy trình kỹ thuật bảo quản hạt giống rau dự trữ nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-TT ngày 15/7/2011 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qua thực tế khảo sát, nội dung chi phí bao gồm các nhóm công việc sau:

- Chi phí cho nhân công bao gồm: Lương thủ kho, bảo vệ, bảo hiểm, bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, bốc xếp qua cân, bốc giao lên phương tiện hoặc từ phương tiện vào kho, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại;

- Chi phí cho vật tư phục vụ nhập, bảo quản, xuất: điện năng, nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bạt chống bão, PCCC, công cụ dụng cụ nhỏ lẻ;

- Chi phí kiểm tra, kiểm định phụ vụ nhập, xuất và bảo quản: phí kiểm định chất lượng hàng, kiểm tra, kiểm định công cụ dụng cụ bảo quản;

- Chi phí quản lý: thông tin liên lạc, tuyên truyền;

- Chi phí xử lý môi trường;

- Chi phí khấu hao tài sản: khấu hao nhà kho, công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình bảo quản;

- Các chi phí khác: hao hụt trong quá trình bảo quản lưu kho, hao hụt lấy mẫu.

Điều 3. Sử dụng và điều chỉnh định mức phí

1. Các định mức phí nhập, xuất và bảo quản quy định tại Điều 1 Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia năm 2013 và năm 2014. Định mức nhập, bảo quản và xuất năm 2014 được tính thêm chỉ số tăng giá bình quân của hàng hóa và dịch vụ khác năm 2013 (nếu tăng từ 5% trở lên) do Tổng cục Thống kê công bố.

2. Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này và Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày   /   /2012.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hạt giống rau dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

  Nơi nhận:    

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;           

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.                   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí

 

 

 


Tài liệu đính kèm:


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank