Dự thảo Thông tư: /2011/TT/BTC Ban hành định mức bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

(21/12/2011)

Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ:

nguyenmaudien@dtqg.gov.vn hoặc

Nguyễn Mậu Điền - Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Ngõ 343 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Chi tiết chủ đề:

 

BỘ TÀI CHÍNH

Số:           /2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày     tháng       năm 2011

                                       

                                   

THÔNG TƯ

Ban hành định mức bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước 

do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

          Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

          Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

          Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

          Bộ Tài chính quy định định mức bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống danh mục định mức bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

 

          Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản vật tư, thiết bị dự trữ nhà nước năm 2012. Từ năm 2013 đến năm 2014, định mức bảo quản năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

 

          Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào các định mức bảo quản tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

 

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế hệ thống danh mục định mức bảo quản vật tư, thiết bị (ôtô xe máy, kim loại, nhà bạt phao cứu sinh các loại, động cơ thủy và máy phát điện) tại Thông tư 107/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành định mức bảo quản hàng hóa dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

  Nơi nhận:    

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;           

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;  

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCDT.                   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí           

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank