Ban hành danh mục hệ thống mã kho tàng Dự trữ Nhà nước

(02/11/2018)

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, triển khai và áp dụng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động Dự trữ Quốc gia (DTQG) trên phạm vi toàn ngành, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ký Quyết định số 766/QĐ-TCDT ngày 04/10/2018 ban hành Danh mục hệ thống mã kho tàng DTNN (sau đây gọi tắt là Quyết định 766) áp dụng thống nhất cho tất cả các chương trình ứng dụng công nghệ thống tin do Tổng cục triển khai.

 

Hệ thống mã kho tàng DTQG được quản lý, lưu giữ tập trung

tại Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục DTNN

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 311/QĐ-TCDT ngày 01/4/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về danh mục hệ thống kho tàng DTNN áp dụng cho  hệ thống phần mềm quản lý Vật tư hàng hóa, kho tàng DTNN (sau đây gọi là Quyết định 311).  Những điểm mới cơ bản của hệ thống mã kho tàng DTQG ban hành theo Quyết định số 766 bao gồm:

1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng

Về phạm vi áp dụng, Quyết định số 766 có phạm vi áp dụng thống nhất cho tất cả các chương trình ứng dụng hệ thống thông tin của Tổng cục DTNN thay vì Quyết định số 311 chỉ áp dụng cho chương trình quản lý vật tư, hàng hóa, kho tàng DTNN tại Tổng cục DTNN.

Về đối tượng áp dụng, Quyết định số 766 có đối tượng áp dụng bao gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục DTNN và các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin do Tổng cục DTNN triển khai thay vì Quyết định số 311chỉ áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục DTNN.

2. Về nguyên tắc đánh mã và hệ thống mã kho tàng Dự trữ Nhà nước

So với Quyết định số 311, Quyết định số 766 có những thay đổi cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã cấp bộ, ngành quản lý hàng và mã cấp Tổng cục;
  • Bỏ mã cấp vùng chiến lược;

- Gộp các mã cấp: điểm/ vùng kho, nhà kho, ngăn kho, lô kho vào chung mã cấp 5 gọi là nhóm kho.

Như vậy, so với Quyết định số 311, hệ thống mã kho DTQG ban hành theo Quyết định số 766 có phạm vi, đối tượng áp dụng rộng hơn nhưng đã rút gọn từ mã 6 cấp xuống còn mã 5 cấp. Cụ thể:

- Mã cấp 1: Bộ ngành quản lý hàng DTQG có 02 ký tự. Hiện tại, mã cấp 1 trong hệ thống mã nhận 9 giá trị mã tương ứng với 9 bộ, ngành quản lý hàng DTQG quy định tại Điều 7 Nghị định 94/2013/NĐ-CP;

- Mã cấp 2: Cấp tổng cục, đơn vị quản lý thuộc Bộ, ngành có 02 ký tự. Hiện tại, do chưa có hệ thống của Tổng cục DTNN triển khai đến các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG ngoài Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) nên mã cấp 2 mới có 1 giá trị 01 tương ứng với Tổng cục DTNN thuộc Bộ Tài chính;

- Mã cấp 3: Cấp Cục DTNN KV và đơn vị ngang cấp cục có 02 ký tự. Hiện tại, mã cấp 3 có 22 giá trị tướng ứng với 22 Cục DTNN KV.

- Mã cấp 4: Cấp Chi cục DTNN và đơn vị ngang cấp chi cục có 02 ký tự. Hiện tại nhận số lượng giá trị tương ứng với số lượng Chi cục DTNN của mỗi Cục DTNN KV.

- Mã cấp 5: Nhóm kho có 8 ký tự XX.YY.ZZ.VV. Trong đó, XX thể hiện điểm kho/vùng kho; YY thể hiện nhà kho; ZZ thể hiện ngăn kho, VV thể hiện nhà lô kho. Hiện tại, tại Quyết định số 766, các giá trị mã thuộc cấp 5 đang để trống để tiếp tục quy định trên hệ thống trong quá trình sử dụng.

3. Về quản lý, khai thác sử dụng hệ thống mã

So với Quyết định số 311, Quyết định số 766 bổ sung quy định cụ thể về quản lý, khai thác sử dụng hệ thống mã. Theo đó, hệ thống mã kho tàng DTQG được quản lý, lưu giữ tập trung tại Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục DTNN. Mọi trường hợp sát nhập, chia tách hoặc thêm đơn vị mới dẫn đến phải thay đổi, cấp mới giá trị mã, đơn vị có thay đổi phải gửi đề nghị thay đổi, cấp mới mã số về Cục Công nghệ thông tin để xử lý.

Trên đây là nội dung phổ biến Quyết định số 766/QĐ-TCDT ngày 04/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN ban hành danh mục hệ thống kho tàng DTNN, đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu thực hiện./.

 

Vụ Chính sách và pháp chếCác tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank