Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(23/02/2013)

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch của Chính phủ về việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 cùng văn bản dự thảo Hiến pháp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đơn vị tổng hợp ý kiến đóng góp và báo cáo Tổng cục (qua Vụ Chính sách và Pháp chế) trước ngày 28/02/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ.Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank